تولد دوباره

...........

تو را       

تو را که می بینم، دلم سخت می لرزد. چشمان پر امیدت بی رمق به من خیره می شوند. قامت چون کوه تو خمیده و تکیده شده و جسم تو لرزان! امید به فرداهای دور تو را، امروز در ثانیه ای هم نمی بینم. سردی هوا مرا نمی آزارد، اما سردی دستان تو قلب مرا ریش می کند. درد، خود را به پیکر نهیف تو می کوبد و آه سوزناک تو تا مغز استخوانم را آتش می زند. تو را که می بینم یقین می کنم دنیا قندی است که دیر یا زود در دهان آب می شود و شیرینی اش دمی بیش ماندگار نیست.

دستان                     دستان قوی دیروزت که امروز سردی در سلولهایش ماندگار شده را دردستانم

می                         می گیرم و اشک هایم را در پس پلک هایم پنهان می کنم تا مبادا تو ببینی.  

                              بوسه ای بر دستانت می زنم و آرام نجوا می کنم:"پدر مهربانم، دوستت دارم!"

                                

                              اشکی دزدانه روی گونه ام می غلتد. از تو روی بر می گردانم تا مبادا آن را

                              ببینی!

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٦ - شراره

يار بيدار

دوش بر سر سجاده ی عشق رازها گفتم به دلدار

وندر آن تاریک شب، من سراپا غرق دیدار

سر فرو برده به دامن، مویه ها کردم سبکبار

آه ها بر سینه جاری، آن چنان مست و تبدار

خطاب آمد از آن یار مهربان گفتار

"مترس از تلخی دوری که زنهار

مترس از چهره ات پرده، بردار

مترس از من که من در تو نهفته

مترس از بازی شیطان که خفته

مترس از درد درمانت منم من

مترس از سردی، گرمایت منم من

مترس از این همه آشوب و صد رنگ

مترس از این فریب و خدعه، نیرنگ

منم اینجا کنارت، تو در آغوش

منم اینجا همه درد تو بر دوش

منم معشوق، تو آزرده کی باش

منم جانان، تو آماده می باش!"

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۸ دی ،۱۳۸٦ - شراره